Herkules

Herkules je zařízení pro speciální řízení serva. Použití nalezne například v mechanizmech bagrů, nakladačů, mechanických ramen, vojenské techniky atp. Herkules simuluje hydrauliku ve strojích, kdy místo výkonné pístnice máte servo, ale ovládání probíhá jednoduše pákou z vysílače, stejně jako ve stroji - páka v neutrálu, servo stojí, posun páky na jednu stranu - servo se začne pohybovat jedním směrem atd.

Jádrem zařízení je mikroprocesor Motorola HC908QT4. Schéma i součástky jsou naprosto stejné, jako pro dříve uvedený Decelerátor. Proto i popis funkce součástek je stejný, a nebudu jej zde znovu popisovat. Plošný spoj lze využít taktéž, nicméně navrhl jsem plošný spoj v SMD variantě, která má rozměry pouhých 16x20mm.

Popis funkce:
Po zapnutí napájecího napětí se na výstupu pro servo objeví předem definovaný signál, a servo najede na svou výchozí polohu. Pokud je ovládací páka na vysílači ve střední poloze (neutrální), tak se servo nikam nepohybuje. Při vychýlení páky např. směrem nahoru (vlevo) se servo začne pohybovat jedním směrem rychlostí, která je úměrná výchylce ovládací páky vysílače. Po uvedení ovládací páky do neutrální polohy se servo zastaví, a tuto novou pozici udržuje. Při vychýlení páky ovladače obráceným směrem, se servo začne pohybovat obráceně, opět rychlostí úměrnou výchylce ovladače. Po vrácení ovladače do neutrální polohy servo zastaví, a udržuje tuto novou pozici.

Možnosti nastavení Herkulese:
- Trimrem lze nastavit rozsah výchylky serva.
- Spojkou SJ1 lze nastavit maximální rychlost přejezdu serva (rozpojená cca 4s, spojená cca 0,3s)
- Spojka SJ2 se používá pro uložení výchozí polohy serva do paměti. Při zapnutém zařízení najedeme servem na požadovanou polohu, ostrou jehlou propíchneme smršťovací obal Herkulese a spojíme plošky spojky SJ2. LED dioda se rychle rozbliká, což znamená uložení do paměti. Pak odpojíme napájení a zařízení je nastaveno.
- LED dioda bliká v intervalu asi 1s. Délka svitu přibližně indikuje šířku vstupního signálu (impulsu). 

Technické parametry:
- napájecí napětí 3-7V (4-5čl. NiCd, NiMH)
- odběr 25mA
- rozměry desky 16x20mm
- max. rozsah serva 0,85 - 2,15ms
- min. rozsah serva 1,35 - 1,65ms

 

 

Program ve verzi lite si můžete pro vlastní potřebu stáhnout zde. V této verzi nelze uložit polohu serva.


Back to Top

Aktualizace: 26. června 2006