Deska cykliky - swashplate

Zatím jenom něco málo, postupně to budu doplňovat.

Ve vrtulnících se používá několik způsobů ovládání desky cykliky. Některé způsoby jsou jednoduché a nevyžadují žádný složitý vrtulníkový program ve vysílači, ale některé jsou složitější a vyžadují sofistikovaný vrtulníkový mix.

Má-li být ovládání jak kolektivní tak cyklické, tak je třeba nejméně tří serv pro ovládání.

Kolektivní řízení - ovládá se nastavení úhlu náběhu listů rotoru kolektivně - tedy o stejnou výchylku a ve kterékoliv poloze. Tato funkce se využívá pro stoupání a klesání vrtulníku.

Cyklické řízení - ovládá se nastavení úhlů náběhu listů rotoru cyklicky - rotorový list má v každém místě při otáčení rotoru jiný úhel náběhu. To umožňuje let do stran a vpřed a vzad.

Velmi dobrý popis naleznete zde.

Klonění - je naklánění na strany, něco podobného jako u letadel křidélka.

Klopení - je naklápění vpřed/vzad, odpovídající funkce u letadla je výškovka.

 

Na níže uvedených obrázcích jsou čísly 1, 2 a 6 označeny kanály přijímače, do kterých jsou připojena odpovídající serva (čísla platí pro RC soupravy Futaba). Šipka ukazuje směr letu, nebo-li nos vrtulníku při pohledu na desku cykliky shora.

 


H1 - nejjednodušší řízení, kdy každé ze tří serv ovládá pouze jednu funkci. Jedná se jednoduchý mechanický mixér, je tedy mechanicky na vrtulníku zabezpečeno správné mixování jednotlivých funkcí tak, aby deska cykliky vykonávala správné pohyby.

1 - servo klonění

2 - servo klopení

3 - servo kolektivu

 


HR-3 (CCPM) - řízení desky cykliky všemi třemi servy zároveň. Serva jsou na kružnici umístěna v úhlech po 120°.

Kolektiv - všechna serva chodí zároveň nahoru a dolů.

Klonění - pohybují se pouze serva 6 a 1 proti sobě (jedno jde nahoru, druhé dolů). Tím dochází k naklánění desky cykliky do stran.

Klopení - pohybují se všechna serva - 6 a 1 na jednu stranu a 2 na druhou. Tím dochází k naklopení desky cykliky vpřed/vzad.

 

Pro tento způsob je nutné mít ve vysílači speciální mix, který elektronicky mixuje výchylky serv tak, aby se deska cykliky správně pohybovala. Bohužel, i když vypadá tento způsob ovládání velmi dobře (je třeba přibližně 1/3 síly serv pro pohyb atp.), tak má dost nepříjemné vlastnosti:

- serva nikdy nechodí po stejné dráze (nejsou úplně stejná), proto se pak deska cykliky pohybuje vlnovitě.

- klopení vpřed/vzad má problém v rychlosti serv - obě přední serva se pohybují po kratší dráze než zadní, proto se zadní servo bude při rychlejších pohybech opožďovat, a při klopení bude tento neduh zasahovat do kolektivu - bude jej ovlivňovat. Toto se dá řešit speciálními funkcemi na vysílači, ale těmito disponují pouze vysílače nejvyšší třídy (Futaba T14MZ a T12).

- využívá se jenom třetinová dráha serva pro velkou část pohybů, tudíž serva by měla být hodně přesná, nejlépe digitální.

 

Postup pro nastavení:

 1. Vyresetovat subtrimy těchto tří serv na vysílači, ATV na 100% na obě strany. Mít nastaveny lineární křivky kolektivu 0-50-100.

 2. Nastavit ovladače kolektivu a cykliky na vysílači do neutrálu (ověřit na monitoru serv ve vysílači).

 3. Páky na všech třech servech nastavit tak, aby byly rovnoběžné (přesazením na tisícihranu, např, u Futaby je u čtyřhranné páky tohoto možné vždy dosáhnout). Obvykle to znamená, že páky jsou kolmé na táhla.

 4. Prověřit, zda při pohybu ovladače kolektivu chodí všechna serva stejným směrem. Není-li tomu tak, tak příslušná serva reverzovat.

 5. V menu swashmix nastavit smysl výchylek tak, aby fungovalo správně klonění, klopení i kolektiv.

 6. Případné jemné odchylky doladit subtrimy (serva musí mít páky ve stejných polohách).

 7. Pomocí délky táhel vedoucí od serv k desce cykliky nastavit desku cykliky do vodorovného stavu (kolmo k hlavní hřídeli). Výšková poloha desky cykliky musí odpovídat návodu pro určený druh létání (začátečník, akro atp).

 8. Pomocí funkce swashmix a mechaniky nastavit maximální doporučený rozsah kolektivu (obvykle +-10°).

 9. Nastavit plný kladný kolektiv, a zkontrolovat, zda je deska cykliky kolmá na hlavní hřídel při pohledu z boku i ze předu. Není-li tomu tak, tak pomocí limitů jednotlivých serv ve vysílači (ATV) desku uvést do správné polohy.

 10. Provést bod 9. pro plný záporný kolektiv.

 11. Pomocí funkce swashmix nastavit maximální klonění a klopení podle doporučení v návodu vrtulníku.

 12. Umožňuje-li to program vysílače, provést ještě kompenzace klonění a klopení tak, aby v žádné poloze "nesahala" do kolektivu. Toto ale umí většinou jenom rádia nejvyšší třídy.

 13. Nakonest provést kompenzaci poměru předozadních serv (opět pouze rádia nejvyšší třídy).

Tím je základní mechanicko-elektronické nastavení CCPM desky cykliky hotovo, a zbývá provést kompletní nastavení letových předvoleb, tudíž zalétání.

 

 


Back to Top

Aktualizace: 11. dubna 2007