Batest 3

 

Batest 3 je přístroj na testování stavu přijímačových akumulátorů a serv. Testovat lze akumulátory NiCd a NiMH o čtyřech, nebo pěti článcích. Dále lze testovat jak analogové, tak digitální serva se standardní šířkou impulsu.

 

Přístoj disponuje následujícími programy:

bt - (Battery test) - test stavu akumulátorů. Změří napětí bez zátěže, pak na 5s připojí zátěž (indikováno svitem LED) a nejvyšší pokles je zaznamenán. Po ukončení měření se střídavě na displeji zobrazuje napětí bez zátěže a se zátěží. Je-li rozdíl napětí větší jak 0,3V, tak bliká i červená LED, což znamená, že akumulátory jsou příliš měkké. Pokud napětí pro čtyřčlánek klesne se zátěží (nižší zobrazovaná hodnota) pod 4,5V, neměli bychom už létat.

Sr - ruční řízení serva. Otočným knoflíkem můžeme nastavit jakoukoliv polohu serva v rozsahu řídícího impulsu mezi 1,01 až 1,99ms. Šířka impulsu je zobrazována na displeji jako dvoumístné číslo, např. 52 znamená 1,52ms (což odpovídá neutrálu serva Futaba).

St - (Servo test) - V tomto programu servo přejíždí z jedné krajní polohy do druhé (prezentovanými impulsy 1,01 a 1,99ms). Rychlost přejezdu můžeme nastavit otočným knoflíkem. Pomocí tohoto programu můžeme určit stav a kvalitu serva. Šířka impulsu je opět zobrazována na dvoumístném displeji stejně jako v předchozím případě.

CA - měření kapacity napájecího akumulátoru. Při výběru tohoto programu se přístroj dotáže na počet článků - např. C4 jsou čtyři články. Po potvrzení tlačítkem je připojena zátěž (rozsvítí se LED), a probíhá vybíjení při současném měření a zobrazování odebrané kapacity.

Délka svitu LED indikuje velikost zátěže:
    - nepřetržitý svit - max. zátěž, cca 0,7A
    - 75% svit, 25% zhasnuto - cca 0,5A
    - 50% svit, 50% zhasnuto - cca 0,3A
    - 25% svit, 75% zhasnuto - cca 0,2A


Vybíjecí proud postupně klesá podle stavu akumulátorů. Po vybití akumulátorů se přístroj vypne, předtím však uloží změřenou kapacitu do paměti.
Kapacita se na dvoumístném displeji zobrazuje ve třech automatických rozsazích:
10. - 10 mAh
20 - 200 mAh
3.0 - 3,0 Ah

Cr - přečtení kapacity - po výběru tohoto programu se na 2s zobrazí poslední změřená kapacita.

Ub - měření napětí - v tomto programu je neustále měřeno a zobrazováno napětí akumulátorů.


Ovládání přístroje:

Po připojení akumulátorů do spodní zdířky se rozsvítí displej a zobrazí se první menu - bt. Výběr menu se provádí otočným knoflíkem. Stupnice kolem knoflíku není cejchována, protože pohyb v menu je relativní. Tlačítkem se potvrzuje vybraný program, ale také se jím program ukončuje. Přístroj disponuje automatickým vypnutím, ale pouze při zvoleném programu CA - měření kapacity. Přístroj lze pak zapnout pouze opětovným připojením na akumulátor.
Servo se připojuje do horního konektoru, signálovým vodičem orientovaným vlevo. Jiným zapojením konektorů nebude přístroj pracovat správně.


Parametry:


Upozornění:
Chladič přístroje se ohřívá pouze při zvolení programu CA - měření kapacity. Za jistých okolností může teplota chladiče dosahovat až 50°C, proto je nutné mít přístroj položen na rovné a hladké ploše (ne na koberci, dece apod.) z důvodu proudění vzduchu kolem chladiče.

 


Přístroj je navržen tak, aby pouhou změnou programu bylo možné měřit proudové odběry serv, dále po připojení optického čidla bude možné měřit rychlost serv atp. 

 

Zde uvádím foto osazeného jednostranného plošného spoje.

 

Schéma, strana součástek, strana spojů. Pro správnou funkci je samozřejmě nutné osadit naprogramovaný procesor.

 


Back to Top

Aktualizace: 31. října 2004